lunes, 17 de septiembre de 2012

III Yvy Tenonde
Ñamandu Ru Ete tenonde guá
o yvy ruparä i òi cuaámavy o jèupé,
o yvâra py mba'ècuaágui,
o cuaararávyma
o pòpy guá rapyta i re
yvy o guèrómöñëmoñä i òïny.

Pindovy1 o mbòjèrá yvy mbyterä re;
amboae o mbòjèrá Carai amba2 re;
Pindovy o mbòjèrá Tupä amba re;
yvytu porä rapyta re o mbòjèrá Pindovy;
àra ymä rapyta re o mbòjèrá Pindovy;
Pindovy peteî nirüi3 o mbòjèrá:
Pindovy re o jè jòcuá yvy rupa. 

Mboapy memë rirë4 òï yvâ; 
yvâ i jyta irundy:
yvyra'ìpy i jyta.
Yvâ i tui va'e yvytùpy
o ayñä5 i mondóvy Ñande Ru.

Yvyra'i mboapýpy rangë o mbòupàramo,
o cu'e poteri yvâ;
a'éramïramo,
o mbo yta irundy yvyra'ìpy;
a'éramo ae òï endaguämy,
ndòcu'evéi ma.

Yvy rupa mongy'a ypy i áré6
mbói ymä i;
a'ängá7 i te ma ñande yvy py ängy òicó va'e:
a'e te i va'e
òï ängy Ñande Ru yvâ roca re. 

Ñande Ru Tenonde yvy rupa
o guèróñe'ë ypy i va'ecué
o guèrójae'o8 ypy i va'ecué,
yrypa9 i, ñakyrä pytä i. 

Yrypa ymä òïmé
Ñande Ru yvâ roca re:
a'ängá i te ma ängy o pytaá10 va'e 
yvy rupa re.

Yamai11 co y já,
y apoáré.12 
Ñande yvy py òï va'e
a'étèvé'eÿ ma :
a'e te va'e òïmé Ñande Ru yvâ roca re;
a'ängá i te ma
ängy ñande yvy py òicó va'e.

Ñande Ru, yvy o japóvy,
ca'aguý memë araca'e :
ñuu jìpói araca'e.
A'éramïramo,
ñuu ruparä re o mba'apo va'erä
tucu pararä i o mbou
tucu pararä i guevi òi cutû i agué,13 
capi'i tembypy14 i o ñe moñä :
a'égui maë15 òicó ñuu.
Ñuu o guèrópararärä,
o guèróchirí16 tucu pararä i.
A'e te va'e
Ñande Ru yvâ roca re ma òïmé :
ängy o pyta va'e a'ängá i te ma.

Ñuu o jecuaa i mavy,
o guèróñe'ëndú ypy i va'ecué,
o guèróvy'a ypy va'ecué,
inambu pytä.
Inambu pytä
ñuu o guèróñe'ëndú ypy i va'ecué,
òïmé ängy Ñande Ru yvâ roca re :
yvy rupa py òicó i va'e,
a'ängá i te ma.

Ñande Ru yvy rupa o mbo ai ypy i va'ecué,
tatu i.
A'e te va'eÿma
tatu i ängy reve òicó i va'e ñande yvy py:
a'e va'e a'ängá i rei te ma.

Pytü já, Urucure'a i.
Ñande Ru Cuaray, co'ë já.

*******
 
 
Ñande Ru Tenonde o ñe mbo yvâ rôpý17 pota;
a'éramïramo, coramï i jayvu :
 
"  Ndee ae, Carai Ru Ete,
    tataendy ñëychýrö re,
    mba'evé o upity'eÿ va'erä A no'äng va'e re,
    Re mo ñeangarecóta nde ra'y,
    Carai Py'a Guachu.
    A'évy ma,
    E mo ñe enöi Carai Tataendy Já, E ré.
    O ñeangareco va'erä tataendy ryapurä re;
    àra pyau ñavö E mboguyucá18 i,
    tataendy ñëychýrö,
    tataendy ryapu o enduanguä19
    jeguâcáva je ayu19a porängué i,
    jachucáva je ayu porängué i".
 
A'e va'e rakycuègui,
Jacaira Ru Etèpy :
 
    "Néi, ndee Re ñeangarecóta tatachina
     ñe'ëngatú rapytarä i re.
     Chee jèupé Ài cuaa va'ecué re E mo ñeangareco nde ra'y,
     Jacaira Py'a Guachu.
     A'évy ma, E mo ñe enöi :
     tatachina ñe'ëngatú járä i,
     E ré nde jèupé".
 
 
A'e va'e rakycuègui,
Tupä Ru Etèpy aipo e'i :
 
     "Ndee Re ñeangarecóta Para Guachu re,
      Para Guachu racäng a'e javi re.
      Yvâra ñe mbo ro'y recorä A no'ängucáta20 ndévy.
      Va'e re ke,
      nde ra'y Tupä reta py'a guachu rupi
      mba'e ñe mbo ro'y E raaucá21 jevy yvy rupa re,
      ñande ra'y je ayu porängué i pe,
      ñande rajy je ayu porängué i pe".
 
Ñamandu Ru Ete tenonde guá
yvy rupa re jeguâcáva apy re i pe,
jachucáva apy re i pe
arandu porä o guèróyvÿiucátamavy22 ,
Jacaira Ru Etèpy aipo e'i :

     "Néi, tatachina rangë i
      E mbo upa ñande ra'y apyte re,
      ñande rajy apyte re.
      Àra pyau ñavö E róatachinaucá i
      nde ra'y Jacaira Py'a Guachùpe
      yvy rupa.
      A'éva re ae,
      ñande ra'ycué i ry,
      ñande rajycué i ry òicó porä i va'erä".


A'e va'e rakycuègui :

      "Carai Ru Ete,
       ndee ave tataendy
       mba'e porä i E mbo upa i
       ñande ra'y jèayúpe,
       ñande rajy jèayúpe".

      "Va'e re, che ra'y Tupä Ru Ete,
       mba'e ñëmbòro'yrä A no'äng va'égui
       ñande ra'y py'a mbyte py E mbo upa i.
       A'éramo ae,
       yvy rupa re o pu'ä va'erä reta,
       je ayu porä i mömbiáchéramo23 jepe
       o guèrócatupyrý i va'erä".

       "Mba'e ñëmbòro'ýguivy ae,
       mbòrayú recorä i a'e agué
       no mbòacùaéi24 va'erá.
       ñande ra'y jèayurä i
       ñande rajy jèayurä i".

Ñamandu Ru Ete tenonde guá,
o möñëenöimbá i mavy gua'y ru eterä,
gua'y ñe'ëy ru eterä,
i ambarä re ae ae i :

        "Cova'e rakycuègui,
         o pòmöñëenöi rirë ma,
         Pe ne ambarä ae ae i re,
         yvy re jeguâcáva recorä i,
         jachucáva recorä i,
         peë ae Pèi cuaáne".

Va'e rakycuègui,
o mbo jeguâcá vyapu gua'y Ru Ete tenonde guá pe,
o mbòjachucá vyapu guajy Chy Ete tenonde guá pe,
va'e rakycuègui ae
yvy re o pu'ä rei reta va'erä
òicó porä i anguä.
 _______________
1- pindovy, pindo ovy : Palmera azul : las palmeras eternas, milagrosas, indestructibles (Tupä Kuchuvi Veve). 
2- amba : morada, hábitat; usado principalmente con referencia a la morada de los dioses. (Tupä Kuchuvi Veve)
3-  cinco 5.
4- siete 7.
5- ayñä : añä en el Tesoro.
6- áré : á : ver el verbal en el Tesoro; : preterizador, en el Tesoro.
7- a'ängá : ver ha'ä en el Tesoro.
8- guèrójae'o : gue preclinación de re en el Tesoro; jae'o : jase'o en el Tesoro.
9- yrypa : una cigarra legendaria cuyo prototipo terrenal es llamada ñakyra pytä i. (Tupä Kuchuvi Veve)
10- pytaá : pyta; á : el verbal . Ambos en el Tesoro. 
11- yamai : coleóptero girínido sumamente veloz, que en el Mito de la Creación, hizo las aguas. ( Tupä Kuchuvi Veve)
12-  apoáré : apo ; á : el verbal ; : preterizador.  Todos en el Tesoro.
13- agué : tiempo pasado del verbal el Tesoro.
14- tembypy : mata. (Tupä Kuchuvi Veve) 
15- maë : adeverbio compuesto de ma; ae. ( Tupä Kuchuvi Veve ).
16- chiri : chirirï : celebrar los insectos con el chirrido (Tupä Kuchuvi Veve ).
17- rôpý : ôpý : interior de la casa. Generalmente la casa de los ejercicios espirituales y de los artículos del culto. El contexto de este canto refiérese a los dioses, entonces rôpý son las profundidades del paraiso. ( Tupä Kuchuvi Veve)
18- mboguyucá : mboguy; uca. Ambos en el Tesoro.
19- enduanguä : endu, andu, hendu; anguä : tiempo futuro del verbal . Todos en el Tesoro.
19a- ayu : hayhu en el Tesoro.
20- no'ängucáta : no'äng; uca; ta conguja futuro. Las tres son palabras particulares en el Tesoro.
21- raaucá : rahauca. Ambos en el Tesoro.
22- guèróyvÿiucátamavy : gue preclinación de re; ; yvÿi : en el Tesoro yvy'ÿ; uca; ta conjuga futuro; ma; vy: vo en el Tesoro.
23- mömbiáchéramo : mo; mbiá, piá : desviarse, escaparse; che: se; ramo. Todos en el Tesoro.
24- mbòacùaéi : mbo; acu aéi : sorna; excesivamente hasta lo peligroso (Tupä Kuchuvi Veve)

No hay comentarios:

Publicar un comentario